Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van dan wel namens de schuldeiser aan de schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen.

Een beschikking is een uitspraak van de rechter in een procedure die is ingeleid door middel van een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie, bewind).

Niet voor beslag vatbaar basispercentage van periodieke uitkeringen. Bedraagt 90% van de genormeerde bijstandsuitkering (behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen) ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Een handeling van de gerechtsdeurwaarder waarbij door middel van een exploot stukken aan de belanghebbende worden uitgereikt. Bijvoorbeeld de betekening van een vonnis aan een schuldenaar.

Het (BKR) Bureau Krediet Registratie registreert betalingsverplichtingen van consumenten die een krediet, kredietfaciliteit of gsm-abonnement op hun naam hebben staan.

Overdracht van een vordering aan een ander. Een cessie kan bijvoorbeeld plaatsvinden als waarborg voor een betalingsregeling. Dit gebeurt meestal via een looncessie. De schuldenaar draagt hierbij een deel van zijn loonvordering op zijn werkgever over aan de schuldeiser. Deze overdracht duurt tot het moment dat de vordering van de schuldeiser is voldaan.

Een comparitie van partijen is een door de rechter gelaste persoonlijke verschijning van partijen voor de rechter tijdens een lopende procedure. De comparitie kan tot doel hebben een schikking te bereiken en/of om nadere inlichtingen over de ingenomen standpunten van de partijen te verkrijgen.

Het verweer van de gedaagde op de inhoud van de dagvaarding. In procedures bij de kantonrechter mag de gedaagde dit verweer zelf voeren. Dit kan schriftelijk, maar ook mondeling op de terechtzitting geschieden. Bij een procedure voor de rechtbank dient de conclusie van antwoord schriftelijk en door een advocaat te worden ingediend.

Een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder in spoedeisende kwesties op verzoek van zijn opdrachtgever en na daartoe verkregen toestemming (verlof) van de bevoegde voorzieningen-rechter beslag kan leggen ter bewaring van de rechten van zijn opdrachtgever. Na de conservatoire maatregel dient er spoedig een procedure in de hoofdzaak te volgen. De beslagene kan als tegenmaatregel een Kort Geding (spoedprocedure) aanspannen en daarin opheffing van het conservatoire beslag vorderen.

Dagvaarden is het door de gerechtsdeurwaarder uitbrengen (of betekenen) van een dagvaarding aan een gedaagde ter inleiding van een gerechtelijke procedure.

Een dagvaarding is een exploot dat op verzoek van de eiser door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur). In de dagvaarding staat onder meer de vordering van de eiser omschreven en staat vermeld voor welk gerecht, waar en wanneer de terechtzitting plaatsvindt.

Een debiteur is degene die iets (meestal geld) verschuldigd is aan een ander.

Het derdenbeslag (ook wel beslag onder derden) is een beslag dat door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van diens opdrachtgever en uit hoofde van een rechtsgeldige titel (meestal een vonnis), wordt gelegd op gelden of goederen die van de schuldenaar zijn maar onder derden berusten. Voorbeelden zijn: beslag op salaris, beslag op een uitkering, beslag op een bankrekening en beslag op goederen die iemand anders voor de schuldenaar bewaart.

Een deurwaarder (ook wel gerechtsdeurwaarder) is een openbaar ambtenaar benoemd bij Koninklijk Besluit, die onder meer is belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten (ambtelijke stukken van een deurwaarder), het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopen.

Conclusie van dupliek: het antwoord van de gedaagde op de conclusie van repliek van de eiser in een gerechtelijke procedure.

De in de dagvaarding omschreven vordering van de eiser op gedaagde.

De eisende partij die de gerechtelijke procedure start.

Tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder van executoriale titels (vonnissen, dwangbevelen, beschikkingen, notariële akten). Voorbeelden zijn: beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

Een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder op verzoek van zijn opdrachtgever en uit hoofde van een executoriale titel (vonnis, dwangbevel of beschikking) bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de rechthebbende onttrekt. Voorbeelden zijn: loonbeslag, beslag op de uitkering, beslag op de bankrekening, beslag op roerende zaken, beslag op onroerende zaken etcetera.

Voor tenuitvoerlegging vatbare vonnissen, beschikkingen, notariële akten en andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken.

Dit is de algemene benaming voor een (ambtelijk) stuk van de gerechtsdeurwaarder.

Een faillissement is een gerechtelijk en algeheel beslag op het vermogen van een schuldenaar die in een toestand is komen te verkeren dat hij is opgehouden met het betalen van zijn schulden en dient ter bescherming van de rechten van de crediteuren van die schuldenaar. De schuldenaar verliest door een faillissement de zeggenschap over zijn vermogen. Een faillissement wordt bij vonnis van de rechtbank uitgesproken op verzoek van de schuldenaar zelf of van een of meer van zijn schuldeisers. In het vonnis benoemt de rechter een curator en een rechter-commissaris. De curator beheert de failliete boedel en is belast met de vereffening daarvan. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator.

Degene die door de eiser in een gerechtelijke procedure wordt betrokken (de tegenpartij van de eiser).

Vereiste vorm van een executoriale titel om voor tenuitvoerlegging vatbaar te zijn. De titel moet voor grosse uitgegeven zijn en aan het hoofd daarvan prijkt: in naam der koningin.

Rechtsmiddel dat door degene die in eerste aanleg in een procedure op tegenspraak (grotendeels) ongelijk heeft gekregen ingesteld kan worden. De zaak wordt dan aan een hogere rechter (gerechtshof) voorgelegd. Voor het instellen van hoger beroep gelden termijnen, afhankelijk van wat voor soort zaak het is dan wel de gevoerde procedure. Voor geldvorderingen onder een bepaald bedrag (thans € 1.750,00; appellabiliteitsgrens) kan geen hoger beroep worden ingesteld.

De oorspronkelijk verschuldigde geldsom, exclusief rente en kosten.

Schriftelijke sommatie van een schuldeiser aan zijn schuldenaar met een laatste (korte) termijn waarbinnen de schuldenaar aan zijn verplichtingen kan voldoen, bij gebreke waarvan aan de schuldenaar wordt aangezegd dat deze in verzuim is en hij formeel aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die de schuldeiser door het uitblijven van de nakoming zal lijden.

Een loonbeslag is een derdenbeslag. Het is een beslag onder de werkgever van de schuldenaar op het loon dat deze aan de schuldenaar verschuldigd is, rekening houdend met de beslagvrije voet.

In het minnelijke incassotraject (ook wel het buitengerechtelijke traject genoemd) trachten de partijen zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing van de zaak te komen.

De kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van informatie van derden en het inschakelen van derden bij het uitvoeren van enige opdracht door de gerechtsdeurwaarder.

Een schuldenaar kan bij niet-nakoming van zijn verplichtingen vanuit de huurovereenkomst (bijvoorbeeld bij een huurachterstand of bij het veroorzaken van overlast), op vordering van de verhuurder door de kantonrechter bij vonnis worden veroordeeld tot ontruiming (het leeg en schoon opleveren van de huurwoning met inlevering van alle sleutels) van het gehuurde. Bij betekening van het ontruimingsvonnis aan de schuldenaar wordt aan deze bevel gedaan om binnen drie dagen de huurwoning te ontruimen. Als de schuldenaar in gebreke blijft zelf te ontruimen, dan geschiedt de ontruiming vervolgens door de gerechtsdeurwaarder. De huurwoning wordt dan leeggehaald, waarbij in de regel de achtergelaten (en nog van enige waarde zijnde) roerende zaken tijdelijk worden opgeslagen dan wel door de gerechtsdeurwaarder in beslag worden genomen en in bewaring worden gegeven.

Een middel (bijvoorbeeld hoger beroep, verzet) om een uitspraak van de rechter nogmaals aan een rechter voor te leggen. Bij hoger beroep gaat het om een hogere rechter en bij verzet om dezelfde rechter. Aan het instellen van een rechtsmiddel zijn strakke termijnen verbonden.

Rente is een vergoeding die door degene die geld heeft geleend, bovenop de aflossing, betaald moet worden aan degene die het geld (krediet) heeft verstrekt. Vertragingsrente is de vergoeding die een schuldenaar verschuldigd is wegens het feit dat hij een verplichting (bijvoorbeeld het betalen van een factuur) niet tijdig is nagekomen.

De conclusie van repliek is het antwoord van de eiser op de conclusie van antwoord van de gedaagde in een gerechtelijke procedure.

Een sommatie is een aanmaning tot nakoming van een verplichting (meestal tot betaling).

Niet verschijnen (verstek laten gaan) bij een gerechtelijke procedure. Verstek brengt toewijzing van de eis van de tegenpartij mee, tenzij er niet aan de formele vereisten is voldaan en/of de eis door de rechter ongegrond of onrechtmatig wordt verklaard.

Rechtsmiddel dat door degene die in een civiele procedure bij verstek is veroordeeld ingesteld kan worden nadat de inhoud van het verstekvonnis hem bekend is geworden. De termijn daarvoor is 4 weken. Het verzet wordt ingesteld door een verzetdagvaarding en de zaak dient bij dezelfde rechter die het verstekvonnis heeft gewezen. De oorspronkelijke procedure wordt als het ware heropend.

Een vonnis is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.

WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Natuurlijke personen die in een uitzichtloze schuldensituatie verkeren kunnen een beroep op deze wet doen. De WSNP is een bijzondere regeling die is opgenomen in de faillissementswet. Bij toepassing van de WSNP wordt een bewindvoerder aangesteld en dient de schuldenaar in de regel gedurende drie jaar zoveel mogelijk te sparen en daarnaast zijn goederen te gelde te maken ten behoeve van zijn schuldeisers. Bij het goed doorlopen van de WSNP (er mogen bijvoorbeeld geen nieuwe schulden worden gemaakt in die periode) wordt na drie jaar het spaarpotje naar rato verdeeld onder de schuldeisers en verkrijgt de schuldenaar een schone lei, hetgeen betekent dat aan hem kwijting is verleend voor het niet betaalde deel van de in de WSNP ingediende vorderingen.

Afkortingen:
BTAG – Besluit Tarieven Ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
BVV – beslagvrije voet
BW – Burgerlijk Wetboek
CJIB – Centraal Justitieel Incassobureau
CBP – College Bescherming Persoonsgegevens
CVZ – College voor Zorgverzekeringen
GBA – Gemeentelijke Basisadministratie
KBvG – Koninklijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders
KvK – Kamer van Koophandel
WCK – Wet op het Consumentenkrediet
WBP – Wet Bescherming Persoonsgegevens
WSNP - Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten